ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์ ภาคเหนือตอนบน

-

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ ภาคเหนือตอนบน
Tel. - , E-mail pipat@mju.ac.th