ร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง “ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์กับการควบคุมศัตรูพืช” ณ เวทีกลางนิทรรศการ งานเกษตรแม่โจ้ ๘๕ ปี สนามวังซ้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ปรับปรุงข้อมูล : 4/1/2562 16:23:40     ที่มา : ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 113

กลุ่มข่าวสาร :

               วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑  ศช.กปจ. ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์กับการควบคุมศัตรูพืช” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี คุณเนตรวิไล โชติรัตน์ คุณอุษณีย์ แสนสบาย และดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล ผู้ดำเนินการเสวนา ให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ ณ เวทีกลางนิทรรศการ งานเกษตรแม่โจ้ ๘๕ ปี สนามวังซ้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมเสวนาให้ความรู้เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี โดยเฉพาะการใช้จุลินทรีย์ควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราขาวบิวเวอร์เรีย และเชื้อราเขียวเมทาไรเซียม การเพาะขยายเชื้อจุลินทรีย์เพื่อควบคุมศัตรพืช และงานวิจัยและพัฒนาด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ เป็นต้น

ข่าวล่าสุด