จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการโรคและแมลงศัตรูผักโดยชีววิธี” ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ปรับปรุงข้อมูล : 31/7/2560 17:49:27     ที่มา : ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 156

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศช. กปจ.

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการโรคและแมลงศัตรูผักโดยชีววิธี

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 --------------------------------------

               วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ศช.กปจ. โดย ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้บันทึกความเช้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการประยุกต์ใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืช และได้มีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดย ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ คณะนักวิจัย และนักวิชาการเกษตร  ร่วมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการโรคและแมลงศัตรูผักโดยชีววิธี” ให้แก่เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔๐ คน ในชุมชนตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยบรรยายให้ความรู้เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีและการนำไปใช้ประโยชน์  โดยเฉพาะโรคของผักและแมลงศัตรูผัก การใช้จุลินทรีย์ควบคุมโรคและแมลงศัตรูผัก พร้อมกับอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพาะขยายเชื้อจุลินทรีย์เพื่อควบคุมศัตรูผัก ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราขาวบิวเวอร์เรีย และเชื้อราเขียวเมทาไรเซียม

ข่าวล่าสุด