บรรยายพิเศษ เรื่อง “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี” ให้กับนักศึกษาสาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

ปรับปรุงข้อมูล : 31/7/2560 17:25:40     ที่มา : ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 150

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศช.กปจ.

เรื่อง นักศึกษาเข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้และศึกษาดูงานด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

ณ อาคารพืชศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ

ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

          --------------------------------------------------------------------        

            วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ศช.กปจ. โดย ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี” ให้กับนักศึกษาสาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๖๑ คน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพิ่มปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชบนเมล็ดข้าวสุก ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราขาวบิวเวอร์เรีย และเชื้อราเขียวเมทาไรเซียม ตลอดจนการเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมศัตรูพืชให้กับนักศึกษาและอาจารย์ผู้เข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์วิจัยฯ

ข่าวล่าสุด