จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีและการนำไปใช้ประโยชน์” ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาอารักขาพืช คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐

ปรับปรุงข้อมูล : 31/7/2560 11:58:23     ที่มา : ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 173

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศช.กปจ.

เรื่อง นักศึกษาเข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐

ณ อาคารพืชศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

          --------------------------------------------------------------------        

            วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ศช.กปจ. โดย ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาอารักขาพืช คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๑๐๐ คน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพิ่มปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชบนเมล็ดข้าวสุก ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราขาวบิวเวอร์เรีย และเชื้อราเขียวเมทาไรเซียม ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุมรายวิชา อพ๓๙๗ การปฏิบัติงานฟาร์ม ตลอดจนการเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมศัตรูพืช

ข่าวล่าสุด