ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
National Biological Control Research Center

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี” ณ บริษัทเป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน วันที่ 20 ธันวาคม 2561
               วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑  ศช.กปจ. ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ และคณะนักวิจัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี” ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของบริษัทเป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ณ บริษัทเป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด  อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยบรรยายให้ความรู้เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี โดยเฉพาะโรคและแมลงศัตรูของมันฝรั่ง การใช้จุลินทรีย์ควบคุมโรคและแมลงศัตรูของมันฝรั่ง พร้อมกับอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพาะขยายเชื้อจุลินทรีย์เพื่อควบคุมศัตรูมันฝรั่ง ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราขาวบิวเวอร์เรีย และเชื้อราเขียวเมทาไรเซียม
4 มกราคม 2562
ร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง “ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์กับการควบคุมศัตรูพืช” ณ เวทีกลางนิทรรศการ งานเกษตรแม่โจ้ ๘๕ ปี สนามวังซ้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 15 ธันวาคม 2561
               วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑  ศช.กปจ. ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์กับการควบคุมศัตรูพืช” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี คุณเนตรวิไล โชติรัตน์ คุณอุษณีย์ แสนสบาย และดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล ผู้ดำเนินการเสวนา ให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ ณ เวทีกลางนิทรรศการ งานเกษตรแม่โจ้ ๘๕ ปี สนามวังซ้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมเสวนาให้ความรู้เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี โดยเฉพาะการใช้จุลินทรีย์ควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราขาวบิวเวอร์เรีย และเชื้อราเขียวเมทาไรเซียม การเพาะขยายเชื้อจุลินทรีย์เพื่อควบคุมศัตรพืช และงานวิจัยและพัฒนาด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ เป็นต้น
4 มกราคม 2562
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี” ณ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 6 ธันวาคม 2561
               วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑  ศช.กปจ. ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ และคณะนักวิจัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี” ให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ ณ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยบรรยายให้ความรู้เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี โดยเฉพาะโรคและแมลงศัตรูผักสลัด การใช้จุลินทรีย์ควบคุมโรคและแมลงศัตรูผักสลัด พร้อมกับอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพาะขยายเชื้อจุลินทรีย์เพื่อควบคุมศัตรูผักสลัด ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราขาวบิวเวอร์เรีย และเชื้อราเขียวเมทาไรเซียม
4 มกราคม 2562
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี” ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศช. กปจ.การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี”วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน               วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ศช.กปจ. ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ และคณะนักวิจัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี” ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  จำนวน ๑๕๐ คน  ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยบรรยายให้ความรู้เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี โดยเฉพาะโรคของผักและแมลงศัตรูผัก การใช้จุลินทรีย์ควบคุมโรคและแมลงศัตรูผัก พร้อมกับอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพาะขยายเชื้อจุลินทรีย์เพื่อควบคุมศัตรูผัก ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราขาวบิวเวอร์เรีย และเชื้อราเขียวเมทาไรเซียม
16 พฤศจิกายน 2561
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี" ณ ห้อง PT ๔๐๑ อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๑๒, ๑๓ และ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศช.กปจ.เรื่อง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีวันที่ ๑๒, ๑๓ และ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ณ ห้อง PT ๔๐๑ อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่วันที่ ๑๒, ๑๓ และ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ศช.กปจ. โดย ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดรพิภัทร เจียมพิริยะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีให้กับนักศึกษาในรายวิชา รพ ๓๐๐ โรคพืชเบื้องต้น ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐ จำนวน ๑๒๐ คน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพิ่มปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชบนเมล็ดข้าวสุก ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราขาวบิวเวอร์เรีย และเชื้อราเขียวเมทาไรเซียม ตลอดจนการเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ มวนพิฆาต มวนเพชฌฆาต และแมลงหางหนีบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมศัตรูพืชให้กับนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรม
27 กันยายน 2560
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี" ณ ห้อง EC ๓๐๓ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ วันที่ ๔ และ ๗ กันยายน ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศช.กปจ.เรื่อง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีวันที่ ๔ และ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ณ ห้อง EC ๓๐๓ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่            วันที่ ๔ และ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ศช.กปจ. โดย ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีให้กับนักศึกษาในรายวิชา ศล ๑๑๑ เกษตรและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐  จำนวน ๘๔ คน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพิ่มปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชบนเมล็ดข้าวสุก ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราขาวบิวเวอร์เรีย และเชื้อราเขียวเมทาไรเซียม ตลอดจนการเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ มวนพิฆาต มวนเพชฌฆาต และแมลงหางหนีบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมศัตรูพืชให้กับนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรม
12 กันยายน 2560
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศช.กปจ.เรื่อง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศช.กปจ. โดย ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ ได้บรรยาย เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีให้กับเกษตรและผู้สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตร การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานและการผลิตชีวภัณฑ์เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีในนาข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี พื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑๙ คน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพิ่มปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชบนเมล็ดข้าวสุก ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราขาวบิวเวอร์เรีย และเชื้อราเขียวเมทาไรเซียม ตลอดจนการเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมศัตรูพืชให้กับเกษตรกรและผู้สนใจที่เข้ารับการฝึกอบรม
12 กันยายน 2560
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี" ณ ห้อง PT ๔๐๑ อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๑๒, ๑๓ และ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศช.กปจ.เรื่อง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีวันที่ ๑๒, ๑๓ และ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ณ ห้อง PT ๔๐๑ อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่วันที่ ๑๒, ๑๓ และ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ศช.กปจ. โดย ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดรพิภัทร เจียมพิริยะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีให้กับนักศึกษาในรายวิชา รพ ๓๐๐ โรคพืชเบื้องต้น ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐ จำนวน ๑๒๐ คน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพิ่มปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชบนเมล็ดข้าวสุก ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราขาวบิวเวอร์เรีย และเชื้อราเขียวเมทาไรเซียม ตลอดจนการเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ มวนพิฆาต มวนเพชฌฆาต และแมลงหางหนีบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมศัตรูพืชให้กับนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรม
27 กันยายน 2560
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี" ณ ห้อง EC ๓๐๓ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ วันที่ ๔ และ ๗ กันยายน ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศช.กปจ.เรื่อง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีวันที่ ๔ และ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ณ ห้อง EC ๓๐๓ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่            วันที่ ๔ และ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ศช.กปจ. โดย ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีให้กับนักศึกษาในรายวิชา ศล ๑๑๑ เกษตรและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐  จำนวน ๘๔ คน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพิ่มปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชบนเมล็ดข้าวสุก ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราขาวบิวเวอร์เรีย และเชื้อราเขียวเมทาไรเซียม ตลอดจนการเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ มวนพิฆาต มวนเพชฌฆาต และแมลงหางหนีบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมศัตรูพืชให้กับนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรม
12 กันยายน 2560
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการโรคและแมลงศัตรูผักโดยชีววิธี” ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศช. กปจ.การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการโรคและแมลงศัตรูผักโดยชีววิธีวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่               วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ศช.กปจ. โดย ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้บันทึกความเช้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการประยุกต์ใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืช และได้มีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดย ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ คณะนักวิจัย และนักวิชาการเกษตรร่วมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการโรคและแมลงศัตรูผักโดยชีววิธี” ให้แก่เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔๐ คน ในชุมชนตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยบรรยายให้ความรู้เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีและการนำไปใช้ประโยชน์  โดยเฉพาะโรคของผักและแมลงศัตรูผัก การใช้จุลินทรีย์ควบคุมโรคและแมลงศัตรูผัก พร้อมกับอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพาะขยายเชื้อจุลินทรีย์เพื่อควบคุมศัตรูผัก ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราขาวบิวเวอร์เรีย และเชื้อราเขียวเมทาไรเซียม
31 กรกฎาคม 2560
“ร่วมลงนาม บันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการประยุกต์ใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืช” ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จ.เชียงใหม่ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศช.กปจ.เรื่อง ร่วมลงนาม บันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการประยุกต์ใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืชวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่          วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ศช.กปจ. โดย ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้ร่วมลงนาม บันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการประยุกต์ใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืช โดยมี ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ และนายอนุชา รีบเร่ง นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพราพัฒนา ได้ให้เกียรติร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ซึ่งมีเจตจำนงที่จะร่วมมือกันทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชที่ปลอดภัยจากสารเคมีเป็นพิษโดยการประยุกต์ใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืช โดยได้ทำข้อตกลงร่วมมือกันที่จะประสารความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ในการส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมีกำหนดระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่ลงนาม
31 กรกฎาคม 2560
“ร่วมลงนาม บันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการประยุกต์ใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืช” ณ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จ.เชียงใหม่ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศช.กปจ.เรื่อง ร่วมลงนาม บันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการประยุกต์ใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืชวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ณ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ศช.กปจ. โดย ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ได้ร่วมลงนาม บันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการประยุกต์ใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืช โดยมี ดร.พิภัทร  เจียมพิริยะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ และนายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ได้ให้เกียรติร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ซึ่งมีเจตจำนงที่จะร่วมมือกันทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชที่ปลอดภัยจากสารเคมีเป็นพิษโดยการประยุกต์ใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืช โดยได้ทำข้อตกลงร่วมมือกันที่จะประสารความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ในการส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมีกำหนดระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่ลงนาม
31 กรกฎาคม 2560
บรรยายพิเศษ เรื่อง “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี” ในหลักสูตร “การปลูกข้าวในระบบอินทรีย์อย่างไรให้ผลผลิตสูง” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศช.กปจ.เรื่อง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ณ อาคาร ๖๐ ปี แม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ ห้องบรรยาย ๒๑๐๕ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ศช.กปจ. โดย ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีให้กับเกษตรและผู้สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตร การปลูกข้าวในระบบอินทรีย์อย่างไรให้ผลผลิตสูง ภายใต้โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ จำนวน ๖๐ คน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพิ่มปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชบนเมล็ดข้าวสุก ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราขาวบิวเวอร์เรีย และเชื้อราเขียวเมทาไรเซียม ตลอดจนการเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมศัตรูพืชให้กับเกษตรกรและผู้สนใจที่เข้ารับการฝึกอบรม
31 กรกฎาคม 2560
บรรยายพิเศษ เรื่อง “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี” ให้กับนักศึกษาสาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศช.กปจ.เรื่อง นักศึกษาเข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้และศึกษาดูงานด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ณ อาคารพืชศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ศช.กปจ. โดย ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีให้กับนักศึกษาสาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๖๑ คน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพิ่มปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชบนเมล็ดข้าวสุก ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราขาวบิวเวอร์เรีย และเชื้อราเขียวเมทาไรเซียม ตลอดจนการเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมศัตรูพืชให้กับนักศึกษาและอาจารย์ผู้เข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์วิจัยฯ
31 กรกฎาคม 2560
“คณะผู้บริหาร DFG เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ” วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศช.กปจ.เรื่อง คณะผู้บริหาร DFG เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฯวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐                 ณ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้            วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ศช.กปจ. โดยศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ Dr. Ingrid Kruessmann, Director for Asia – Pacific/ German Director of the Sino – German Center for Science Promotion in Beijing และ Mr. Raoul Wagner, Assistant Director of the Sino – German Center for Science Promotion in Beijing, Deutsche Forschungsgemeinschaft DFGแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี และได้กล่าวแนะนำศูนย์ฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้  หน้าที่  และภารกิจของศูนย์ฯ  พร้อมกับพาดูการบริหารและจัดการงานวิจัยและกิจกรรมต่างๆ ภายในพื้นที่ศูนย์ฯ ได้แก่ การเพาะเลี้ยงแมลงและเชื้อจุลินทรีย์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมศัตรูพืช
31 กรกฎาคม 2560
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีและการนำไปใช้ประโยชน์” ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศช. กปจ.การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีและการนำไปใช้ประโยชน์”วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ณ เทศบาลตำบลแม่หอพระ ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่               วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ศช.กปจ. โดย ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับโครงการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีเพื่อการผลิตพืชอาหารอินทรีย์ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่  โดย ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ และคณะนักวิจัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีและการนำไปใช้ประโยชน์” ให้แก่เกษตรกร จำนวน ๕๐ คน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่หอพระ ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยบรรยายให้ความรู้เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีและการนำไปใช้ประโยชน์  โดยเฉพาะโรคของข้าวและแมลงศัตรูข้าว การใช้จุลินทรีย์ควบคุมโรคและแมลงศัตรูข้าว พร้อมกับอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพาะขยายเชื้อจุลินทรีย์เพื่อควบคุมศัตรูข้าว ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราขาวบิวเวอร์เรีย และเชื้อราเขียวเมทาไรเซียม
31 กรกฎาคม 2560
ต้อนรับ คณะ Agroecology Learning alliance in South East Asia (ALiSEA) เยี่ยมชมศูนย์ฯ และ ดูงานในหัวข้อเรื่อง“Biological control” วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศช. กปจ.ต้อนรับ คณะ Agroecology Learning alliance in South East Asia (ALiSEA)เยี่ยมชมศูนย์ฯ และ ดูงานในหัวข้อเรื่อง“Biological control”วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ณ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้วันที่ ๒๑  กรกฎาคม ๒๕๕๙  ศช.กปจ. โดย ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดย ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคณะนักวิจัยศูนย์ฯ  ได้ต้อนรับคณะ Agroecology Learning alliance in South East Asia (ALiSEA) นำโดย Pierre FERRAND Regional Coordinator Agroecology Learning alliance in South East Asia ALiSEATowards Agroecology Transition Program ACTAE)) และคณะ ประกอบด้วย นักพัฒนาชุมชน NGO จากประเทศฝรั่งเศส กัมพูชา และพม่า รวม 14 คน มีความสนใจเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ พร้อมรับฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง  “Biological control” และดูงานวิจัยเรื่อง การเพาะเลี้ยงแมลงและเชื้อจุลินทรีย์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมศัตรูพืช
31 กรกฎาคม 2560
“นักวิจัยต่างชาติเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ” วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศช.กปจ.เรื่อง นักวิจัยต่างชาติเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฯวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘                 ณ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ศช.กปจ. โดย ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ Dr. Mohamad Roff Mohd. Noor และคณะนักวิจัยจาก Malaysian agricultural research and development institute MARD) ประเทศมาเลเซีย  และได้กล่าวแนะนำศูนย์ฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานของ วช. และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้  หน้าที่และภารกิจของศูนย์ฯ  พร้อมกับพาดูการบริหารและจัดการงานวิจัยและกิจกรรมต่างๆ ภายในพื้นที่ศูนย์ฯ คือ การเพาะเลี้ยงแมลงและเชื้อจุลินทรีย์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมศัตรูพืช
31 กรกฎาคม 2560