ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ปรับปรุงข้อมูล : 12/9/2560 12:55:00     ที่มา : ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 281

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศช.กปจ.

เรื่อง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

          --------------------------------------------------------------------

            วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศช.กปจ. โดย ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ ได้บรรยาย เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีให้กับเกษตรและผู้สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตร การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานและการผลิตชีวภัณฑ์เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีในนาข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี พื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑๙ คน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพิ่มปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชบนเมล็ดข้าวสุก ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราขาวบิวเวอร์เรีย และเชื้อราเขียวเมทาไรเซียม ตลอดจนการเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมศัตรูพืชให้กับเกษตรกรและผู้สนใจที่เข้ารับการฝึกอบรม

ข่าวล่าสุด