ที่อยู่ติดต่อ

ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน

ตู้ป.ณ.11 แม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์/โทรสาร 0-5349-8243,0-5387-3000 ต่อ 2016